Čitaj publikaciju: YouthInfoComp

mar 20, 2024 | Aktivnosti, Aktivnosti ORC-a

Usluge za informisanje i savjetovanje mladih igraju ključnu ulogu u prelasku mladih u odraslo doba. Iako je profesija dobro organizovana i oslanja se na historiju dostojnu poštovanja, definisanje omladinskog radnika za informisanje ili koje kompetencije mora da posjeduje daleko je od toga da bude jednoglasno utvrđeno. Zato su autori odlučili da kreiraju ovaj okvir kompetencija. Uprkos specifičnostima svake zemlje, postoji zajedničko razumijevanje osnovnih vrijednosti na kojima se zasniva profesija, kao i primjeri dobre prakse na nacionalnim nivoima. Okvir kompetencija koji je detaljno prikazan u ovoj publikaciji je prvi na evropskom nivou i ima za cilj da bude snažna preporuka za sve zemlje koje su spremne da ovu profesiju prepoznaju. Profesija omladinskog radnika za informisanje definisana je prije samo nekoliko mjeseci u Evropskoj bazi podataka o vještinama, kompetencijama, kvalifikacijama i zanimanjima (ESCO – European Skills, Competences, Qualifications and Occupations).

Šta je onda rad na informisanju mladih? Pružanje informacija mladima je centralna funkcija omladinskog rada i dijeli njegove ključne vrijednosti: ima za cilj da bude otvoren za sve mlade ljude i da djeluje u njihovom interesu pokrivajući pitanja koja su im bitna i pružajući širok spektar aktivnosti (informisanje, savjetovanje, konsultacije, podrška, mentorstvo i obuka, umrežavanje i upućivanje na specijalizovane službe).

Ove aktivnosti mogu da realizuju omladinski informativni centri, preko omladinskih informativnih servisa, omladinskih radnika za informisanje i drugih struktura, preko vršnjaka, direktnim kontaktom i/ili digitalnim putem uz razvoj digitalnih usluga.

Više o ovome čitajte na linku:

https://orctuzla.ba/wp-content/uploads/2024/03/YouthInfoComp-Oct22-BOS-1.pdf