Interaktivni seminar: Upravni postupak i upravni spor

maj 19, 2022 | Aktivnosti, Novosti

Upoznavanje sa pojmom, postupkom i vođenjem upravnog postupka i spora, prezentacija izvora prava, vođenje postupka, kao i sudska zaštita te praktični primjeri njihove primjene u BiH.


INTERAKTIVNI SEMINAR

UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR

PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

08. – 10.06.2022.

Neum

SEMINAR NAMIJENJEN

Voditeljima prvostepenih i drugostepenih postupaka, ostalim državnim službenicima organa uprave Bosne i Hercegovine svih nivoa, članovima uprava društava i ustanova, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima opštih i kadrovskih poslova, odjelima za upravljanje ljudskim resursima i HR menadžerima i svim onim koje interesuje navedena tematika te zaposlenicima u javnim preduzećima i agencijama, koji će imati priliku da kroz praktične primjere dobiju konkretne odgovore na brojna pitanja i dileme u pogledu njihovih obaveza i odgovornosti koje proizlaze iz postupanja po zahtjevu za pristup informacijama, kao i svima onima koji se bave obradom ličnih podataka, pravnicima, ekonomistima, advokatima, radnicima u finansijskim institicijama (banke, osiguravajuća društva), državnim, zdravstvenim i svim drugim organizacijama koje obrađuju lične podatke, menadžerima ljudskih resursa, poslodavcima i drugima koji žele unaprijediti svoje znanje u ovoj oblasti.

CILJEVI I SVRHA

 • Upoznavanje sa pojmom, postupkom i vođenjem upravnog postupka i spora, prezentacija izvora prava, vođenje postupka, kao i sudska zaštita te praktični primjeri njihove primjene u BiH.
 • Pojašnjenje načina otklanjanja grešaka nastalih u upravnim prvostepenim i drugostepenim postupcima organa uprave BiH, uz davanje jasnih uputa da svoje postupanje, rokove, utvrđivanje činjenica i tome slično, usklade sa odredbama zakona.
 • Upoznavanje sa pojmom prava na pristup informacijama  koje predstavlja vrlo važan institut sa aspekta načela transparentnosti i Ustavom zajamčenog prava na pristup informacijama. Obaveze institucija/javnih organa u pogledu osiguravanja slobodnog pristupa informacijama. Praktični primjeri obrade zahtjeva, osiguranje prava na žalbu i sudsku zaštitu.
 • Upoznavanje sa pojmovima ličnih podataka, njihove obrade i zaštite kao i organom nadležnim za zaštitu. Primjeri obaveznih akata poslodavaca koji su neophodni za obradu ličnih podataka i njihova usaglašenost sa Zakonom o zaštiti podataka i Uredbom o zaštiti podataka (GDPR). Praktičnim rješenjima, preporukama i praktičnim primjerima u vezi obaveza uspostave primjerenih modaliteta postupanja s različitim vrstama ličnih podataka koji se prikupljaju tokom svakodnevnog poslovanja.

SADRŽAJ 

UPRAVNI POSTUPAK

 • Vrste, načela, nadležnosti, stranka i rokovi
 • Prvostepeni postupak, donošenje rješenja, konačnost i pravosnažnost rješenja
 • Vrste zaključaka, redovni i vanredni pravni lijekovi

POJAM I PREDMET UPRAVNOG SPORA

 • Nadležnost, razlozi za pokretanje upravnog spora, postupak, tužba i sudske odluke
 • Primjena Zakona o parničnom postupku u upravnim sporovima
 • Pravni lijekovi, postupak zaštite sloboda i prava pojedinaca
 • Obaveznost presuda

PRISTUP INFORMACIJAMA

 • Sloboda pristupa informacijama i njen značaj
 • Obaveze institucija/javnih organa u pogledu osiguravanja slobodnog pristupa informacijama
 • Izuzeci od slobode pristupa informacijama i test javnog interesa
 • Razlika između zaštite ličnih podataka i prava na privatnost
 • Postupanje nadležnog organa / obrada zahtjeva, žalba i rokovi u žalbenom postupku
 • Upravni spor

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

 • Pravni osnov
 • Lični podaci
 • Zakonitost obrade ličnih podataka
 • Obrada posebnih kategorija ličnih podataka
 • Sigurnost podataka
 • Odnos Zakona o zaštiti ličnih podataka sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama
 • Prava nosioca podataka
 • Zaštita podataka
 • Nadležnost Agencije
 • Sudska zaštita

PREDAVAČ

Milica Pranjić, dipl. iur.

Pravni savjetnik za upravne sporove Sud BiH

Dugi niz godina se direktno bavi materijom upravnog prava  kroz upravne sporove te kroz izradu stručnih publikacija, kao i postupcima javnih nabavki po pokrenutim upravnim sporovima iz navedene oblasti i kroz učešće u komisijama za javne nabavke.

RASPORED RADA

10:00 – 16:00 srijeda    08.06.2022.

09:30 – 16:00 četvrtak  09.06.2022.

09:00 – 11:00 petak      10.06.2022.

METODOLOGIJA RADA

Seminar je visoko interaktivan, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava, kao i praktične vježbe za svakog učesnika. Najveći dio je posvećen praktičnim iskustvima i primjerima.

Prilagođavamo se grupi i pojedincu!

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 26.05.2022.

Preuzmite PDF PROSPEKT seminara sa svim potrebnim informacijma na sljedećem linku:  PDF PROSPEKT

Klikom na LINK  otvara se članak gdje imate sve potrebne informacije o seminaru, a na dnu članka imate opciju ONLINE REGISTRACIJE: LINK

Broj učesnika je ograničen!

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme!

Prijave traju do: 02.06.2022.KONTAKT INFORMACIJE

KVENTUM  d.o.o.
Poslovno-edukativni centar

T: +387 33 621 268
M: +387 61 307 131
F:  +387 33 621 273
E:  info@kventum.ba
A: Tvornička broj 3 I 71 000 Sarajevo I BiH

www.kventum.ba

www.facebook.com/kventum.ba