Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Zavodu za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH

jul 2, 2021 | Novosti

 

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Psiholog u prijemnom odjeljenju
1/02 Vaspitač
2/01 Stručni savjetnik za upravljanje ljudskim potencijalima i glasnogovornik
2/02 Stručni saradnik za blagajnu i depozit
2/03 Stručni saradnik za pravne poslove
3/01 Ljekar opće prakse
3/02 Sanitarni inžinjer
3/03 Stomatolog – stručni savjetnik
3/04 Radiolog – stručni savjetnik

Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva pravde BiH – Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine, raspisuje

JAVNI OGLAS za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Zavodu za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH

Komisija I
1/01 Psiholog u prijemnom odjeljenju
1/02 Vaspitač
2/01 Stručni savjetnik za upravljanje ljudskim potencijalima i glasnogovornik
2/02 Stručni saradnik za blagajnu i depozit
2/03 Stručni saradnik za pravne poslove

Komisija II
3/01 Ljekar opće prakse
3/02 Sanitarni inžinjer
3/03 Stomatolog – stručni savjetnik
3/04 Radiolog – stručni savjetnik

SLUŽBA ODGOJA TRETMANA

1/01 Psiholog u prijemnom odjeljenju

Opis poslova i radnih zadataka: Sačinjava psihološke nalaze za osuđena lica u prijemnom odjeljenju; vrši primjenu baterija psiholoških mjernih instrumenata (testova i intervjua) radi dobijanja podataka neophodnih za dijagnostiku eksploraciju ličnosti osuđenih lica; vodi terapijske intervjue sa osuđenim licima (iz prevaspitnih grupa) koja imaju mentalne teškoće i probleme u adaptaciji na uslove života u Zavodu i licima kojima je izrečena mjera usamljenja ili disciplinska sankcija samice; aktivno učestvuje u radu stručnog tima prilikom sačinjavanja prijedloga tretmana; učestvuje u radu tima za liječenje alkoholičara i narkomana; sarađuje sa vaspitačima i socijalnim radnikom radi dobijanja povratnih informacija i eventualne promjene tretmana; u stalnoj je pripravnosti za hitne intervencije van radnog vremena; obavlja i druge poslove koje mu odredi rukovodilac Službe.

Posebni uslovi: Završen fakultet i stečena diploma – diplomirani psiholog – najmanje 240 ECTS ili najmanje VSS –VII.1 stepen stručne spreme; najmanje tri godine radnog iskustva u struci u poslovima rada u struci; certifikat u osposobljenosti u radu sa HIV osobama; certifikat o osposobljenosti u radu na inkluziji; položen stručni ispit iz oblasti izvršenja krivičnih sankcija za rad u službi tretmana; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik – stručni savjetnik.
Pripadajuća osnovna neto plata: 1298,64 KM.
Broj izvršilaca: 1 (jedan).
Mjesto rada: Istočno Sarajevo.

1/02 Vaspitač

Opis poslova i radnih zadataka: planira, programira i organizuje rad u svom vaspitnom kolektivu ili grupi uz obavljanje individualnog, grupnog i kolektivnog oblika rada; analizira, proučava i realizuje program tretmana i postupanja koje odredi stručni tim; vrši objektivizaciju ličnosti i vaspitnu kontrolu u vaspitnim kolektivima ili grupama lica lišenih slobode; unosi podatke u dosije; vrši pregled pošte; sarađuje i kontaktira sa porodicama; vrši prikupljanje podataka o licima lišenih slobode na radnom mjestu, na odjeljenju, kulturno-prosvjetnom radu i školi; daje prijedloge za pogodnosti; obavlja sve vrste intervjua sa osuđenim licima u svom kolektivu prema penološkoj praksi (prvi, korektivni, posebni i završni intervju); razmatra molbe za pomoć u odjeći, obući ili novcu; sarađuje sa socijalnim radnikom radi pružanja pomoći licima lišenim slobode u rješavanju njihovih socijalnih problema; priprema mišljenja u postupku pomilovanja, uslovnog otpusta, obrade za prijedloge za prekid kazne; daje mišljenja i prijedloge za postupke premještaja osuđenih lica u druge ustanove ili u odjeljenje sa posebnim režimom; organizuje i stara se o upoznavanju osuđenih lica sa ZIKS-om i drugim propisima iz oblasti izvršenja krivičnih sankcija; u svojstvu instruktora prati rad i ponašanje zatvorenika u toku izdržavanja kazne zatvora, prikuplja i objedinjuje podatke i zapažanja stručnih instruktora, obavlja i druge poslove koje mu odredi načelnik Službe.

Posebni uslovi: Završen fakultet psihologije, sociologije smjer socijalni rad i socijalna politika ili pedagogije – završen prvi ciklus visokog obrazovanja sa ostvarenih najmanje 240 ECTS ili najmanje VSS –VII.1 stepen stručne spreme; najmanje tri godine radnog iskustva u struci; položen stručni ispit iz oblasti izvršenja krivičnih sankcija za rad u službi tretmana; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik – stručni savjetnik.
Pripadajuća osnovna neto plata: 1298,64 KM.
Broj izvršilaca: 4 (četiri).
Mjesto rada: Istočno Sarajevo.

SLUŽBA ZA OPĆE, PRAVNE I FINANSIJSKO-MATERIJALNE POSLOVE

2/01 Stručni savjetnik za upravljanje ljudskim potencijalima i glasnogovornik
Opis poslova i radnih zadataka: Izrađuje strateške dokumente u oblasti upravljanja ljudskim potencijalima (strateški i kadrovski plan institucije, strategiju upravljanja ljudskim potencijalima, plan integriteta i sl.) i daje stručna mišljenja u ovoj oblasti kroz rad kolegija rukovodilaca institucije; Definira smjernice za poboljšanje opisa radnih mjesta; Nadzire procedure ocjene rada, daje stručnu pomoć ocjenjivačima i predlaže unaprjeđenja procesa ocjenjivanja zaposlenih u instituciji; Izrađuje program stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih institucije, sprovodi evaluaciju efekata obuka kroz kontinuirano praćenje razvoja i napretka zaposlenih; Priprema program rada pripravnika, volontera i studentske prakse; Pruža stručne savjete rukovodstvu u rješavanju eventualnih konfliktnih situacija i nesporazuma sa zaposlenima; Vodi Knjigu evidencije zaposlenih i personalnih dosjea zaposlenih; Organizuje procedure ocjene rada, izrađuje izvještaj o provedenom ocjenjivanju; Predlaže i organizuje (decentralizovane) obuke i sprovodi evaluaciju provedenih obuka, pomaže u koordinaciji unutar institucije s ciljem osiguranja svih neophodnih elemenata za prijem delegacija (nabavka poklona, rezervacija restorana), kao i druge poslove po nalogu načelnika službe. Za svoj rad odgovara načelniku Službe.

Posebni uslovi: prvi ciklus visokog obrazovanja i 240 ECTS ili najmanje VSS – VII.1 stepen stručne spreme društvenog smjera; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; posjedovanje znanja u upravljanju i vođenju poslovnih jedinica; položen stručni upravni ispit; znanje rada na računaru.

Status: državni službenik – stručni savjetnik
Pripadajuća osnovna neto plata: 1298,64 KM.
Broj izvršilaca: 1 (jedan).
Mjesto rada: Istočno Sarajevo.

2/02 Stručni saradnik za blagajnu i depozit

Opis poslova i radnih zadataka: obavlja poslove u koordinaciji sa stručnim savjetnikom za blagajnu i depozit i postupa po njegovim savjetima, vodi dnevnu evidenciju i mjesečne izvještaje o zaduženju i razduženju, zadužuje i razdužuje pritvorenika sa propisanom opremom za smještaj, odjećom i obućom, sredstvima za održavanje higijene i drugo, vodi evidenciju o svim zaduženjima pritvorenika, vrši poslove  evidentiranja i izdavanja nabavljenog inventara i  materijala, svu robu izdaje na revers, vrši povrat paketa zatvorenika i pritvorenika u skladu sa Pravilnikom o kućnom redu, vrši kontrolu isporuke robe zatvorenicima i pritvorenicima po narudžbama iz kantine,  vrši i druge poslove po nalogu načelnika Službe.

Posebni uslovi: Završen ekonomski fakultet – najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja i 180 ECTS ili najmanje VSS – VII stepen; najmanje jedna (1) godine radnog iskustva na ekonomskim poslovima nakon sticanja stručne spreme; položen stručni upravni ispit i poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik – stručni saradnik.
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM.
Broj izvršilaca: 1 (jedan).
Mjesto rada: Istočno Sarajevo.

2/03 Stručni saradnik za pravne poslove

Opis poslova i radnih zadataka: Sarađuje u izradi pravnih propisa koji se javno objavljuju, Pod nadzorom izrađuje interne opće akte, Vodi skraćene upravne postupke, Izrađuje nacrte rješenja tipskog sadržaja (rješenje sa skraćenim obrazloženjem), Obavlja druge upravne radnje po nalogu pretpostavljenih, Izrađuje druge pojedinačne pravne akte tipskog sadržaja,  Sarađuje u pripremi pravnih mišljenja i priprema nacrte jednostavnijih pravnih mišljenja, Redovno prati donošenje i promjene propisa relevantnih za instituciju kao i druge poslove po nalogu načelnika službe. Pomaže pri izradi odgovora na prigovore/žalbe ponuđača, za svoj rad odgovara načelniku Službe.

Posebni uslovi: završen pravni fakultet VII stepen ili ekvivalent Bolonjskog sistema sa ostvarenih 180 ECTS bodova; najmanje 1 godina radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; znanje rada na računaru.

Status: državni službenik – stručni saradnik.
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM.
Broj izvršilaca: 1 (jedan).
Mjesto rada: Istočno Sarajevo.

SLUŽBA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

3/01 Ljekar opće prakse

Opis poslova i radnih zadataka: Ljekar opće prakse pruža potrebnu primarnu zdravstvenu zaštitu zatvorenika i pritvorenika, koja se odnosi na vršenje ljekarskih pregleda, učestvovanje u radu stručnih timova, propisivanje terapije za liječenje, upućivanje na specijalističke preglede; vrši preglede i kontrolu hrane i uslova smještaja zatvorenika i pritvorenika; predlaže mjere resocijalizacije; odgovoran je za pravilan zdravstveni tretman zatvorenika i pritvorenika; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika službe.

Posebni uslovi: završen medicinski fakultet, zvanje doktora medicine – završen prvi ciklus visokog obrazovanja sa ostvarenih najmanje 240 ECTS ili najmanje VSS –VII.1 stepen stručne spreme; najmanje pet godina radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme u struci; položen stručni ispit iz oblasti zdravstva i licence za obavljanje zdravstvene djelatnosti; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik – stručni savjetnik.
Pripadajuća osnovna neto plata: 1298,64 KM.
Broj izvršilaca: 2 (dva).
Mjesto rada: Istočno Sarajevo.

3/02 Sanitarni inžinjer

Opis poslova i radnih zadataka: sanitarni tehničari i inžinjeri rade na otkrivanju onečišćenja, zračenja, buke i drugih faktora okruženja koji narušavaju zdravlje. Predlažu i provode odgovarajuće mjere kako bi se očuvalo zdravlje ljudi. gdje uzimaju uzorke vode, hrane, zraka i sl., koje nakon toga analiziraju. Procjena, zdravstvene ispravnosti vode te analize i testovi kojima se otkriva prisutnost mikroorganizama i teških metala. Prikuplja i obrađuje podatke o higijenskim prilikama i bolestima te učestvuju u provedbi raznih mjera za sprečavanje širenja zaraznih bolesti, zajedno sa laborantom – sanitarnim tehničarem provodi i mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije; provedbi posebne mjere zaštite na radu zaposlenih i ostalih lica koji su u toku rada ili pod drugim uslovima izloženi djelovanju ionizirajućeg i neonizirajućeg zračenja u skladu s propisima o zaštiti od ionizirajućeg i neonizirajućeg zračenja, osigurava nadzire sterilizaciju medicinskih alata i opreme, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika službe.

Posebni uslovi: ostvarenih najmanje 240 ECTS ili najmanje VSS –VII.1 stepen stručne spreme i stečeno zvanje sanitarni inžinjer; najmanje pet godina radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme u struci; položen stručni ispit iz oblasti struke; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik – stručni savjetnik.
Pripadajuća osnovna neto plata: 1298,64 KM.
Broj izvršilaca: 1 (jedan).
Mjesto rada: Istočno Sarajevo.

3/03 Stomatolog – stručni savjetnik

Opis poslova i radnih zadataka: Stomatolog vrši usluge dentalne medicine i liječenje osoba lišenih slobode s bolestima usne šupljine, te izrade raznih naprava i postavljanja umjetnih materijala kojima se nadoknađuju i/ili nadograđuju izgubljeni zubi i okolne strukture, odgovoran je za pravilan zdravstveni tretman zatvorenika i pritvorenika; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika službe.

Posebni uslovi: završen stomatološki fakultet, zvanje doktora stomatologije – završen prvi ciklus visokog obrazovanja sa ostvarenih najmanje 240 ECTS ili najmanje VSS –VII.1 stepen stručne spreme; najmanje pet godina radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme na poslovima stomatologa; položen stručni ispit iz oblasti zdravstva i licence za obavljanje zdravstvene djelatnosti; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik – stručni savjetnik.
Pripadajuća osnovna neto plata: 1298,64 KM.
Broj izvršilaca: 1 (jedan).
Mjesto rada: Istočno Sarajevo.

3/04 Radiolog – stručni savjetnik

Opis poslova i radnih zadataka: vrši poslove rendgenske dijagnostike, vodi potrebne evidencije, vrši  i druge poslove određene zakonom, drugim propisima, aktima Zavoda i po nalogu neposrednog rukovodioca.

Posebni uslovi: Završen fakultet – najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja i 240 ECTS ili najmanje VSS – VII stepen radiološkog smjera; najmanje 3 godine radnog iskustva; položen stručni ispit iz oblasti zdravstva i poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik – stručni savjetnik.
Pripadajuća osnovna neto plata: 1298,64 KM.
Broj izvršilaca: 1 (jedan).
Mjesto rada: Istočno Sarajevo.

Više informacija ads.gov.ba