Javni poziv za učešće na projektu Engendering Knowledge

sep 7, 2022 | Aktivnosti, Novosti

Pozivamo sve studente/ice prvog, drugog i trećeg ciklusa (koji pišu ili planiraju da pišu svoje završne radove), da uzmu učešće na projektu Engendering knowledge koji realizuju Homework HUB i Asocijacija studenata Fakulteta zdravstvenih studija.

Projekat Engendering knowlegde je program za studente/ice koji ima za cilj da podrži i motiviše kako muškarce, tako i žene, istražiteljice i autorice naučnih radova u nastavku drugog i trećeg ciklusa visokog obrazovanja, a samim tim i postojanja i povećanja broja izbora rodnih i rodno srodnih studija kao tema za završne radove. Pored ovoga cilj projekta je učesnicima/ama proširiti vidike važnosti uključenja gender normi u svaki vid istraživanja bez obzira na polje istraživanja kroz uvođenje termina engendering knowledge.

Dvomjesečni program predavanja i radionica tokom oktobra i novembra će studentima/cama omogučiti da nauče zašto je gender potreban u naučnoistraživačkim radovima, te kako spol ubaciti u naučnoistraživačke radove. Prikupljanje i adekvatna analiza podataka je jedan od ključnih segmenata pisanja naučnoistraživačkih radova, o čemu će učesnici/e imati priliku više da nauče, kao i o gender obrazovnoj literaturi u Bosni i Hercegovini.

Kroz predavanje i radionice učesnici/e će:

– Upoznati se sa terminom gendera te zašto je isti potreban u naučnoistraživačkim radovima

– Naučiti kako pronaći adekvatne podatke za istraživanje i kako analizirati iste

– Upoznati se sa literaturom koja se može koristiti prilikom istraživanja gendera u nauci

– Razumijeti značaj uključivanja gender komponente u istraživanja

– Podijeliti dobre primjere i prakse sa profesoricama iz Istanbula i Dablina

Pored predavanja koja će studenti/ce proći tokom ovog projekta, profesori/ce će također imati priliku da učestvuju u svojstvu mentora/ica te. Posebne konsulatacije će biti organizovane za profesore/ice sa univerziteta kako bi se približio pojam gendera u naučnoistraživačkim radovima.

Za učešće na projektu možete se prijaviti putem linka: (učešće je besplatno): https://forms.gle/jvnbim2Zxu6NG5JU9

„Finansijski podržano iz sredstava FIGAP II programa“

Program za implementaciju Gender akcionog plana BiH (FIGAP II program 2017-2020), rezultat je saradnje Agencije za ravnopravnost spolova BiH – Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH, Gender Centra Federacije BiH i Gender centra Republike Srpske, a njegov je cilj da osigura održivu provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine. Program podržava Kraljevina Švedske, koju predstavlja Ambasada Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije SIDA.“