Utjecaj COVID-19 na civilno društvo u BiH

jul 12, 2021 | Novosti

 

„Utjecaj COVID-19 na civilno društvo u BiH“ je naziv jednogodišnjeg projekta kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva uz finansijsku podršku The Balkan Trust for Democracy i USAID.

Cilj projekta je istražiti u kojoj je mjeri COVID-19 utjecao na (ne)opravdano smanjenje državnog budžeta za civilni sektor, informirati građanstvo o nalazima istraživanja i vladinim akcijama prema civilnom društvu tokom pandemije u 2020. godini, te pronaći adekvatna rješenja za poteškoće s kojima se civilno društvo suočava a vezani su za budžetiranje i egzistiranje organizacija civilnog društva u BiH.

Pandemija COVID-19 tokom 2020. godine je znatno utjecala na sve sektore djelovanja u BiH, a posebno na civilno društvo. S tim u vezi, transparentnosti uveliko manjka kada je u pitanju raspodjela i dodjela finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva na svim nivoima vlasti. Pored slabe transparensnosti, postoje nejasnoće u vezi s kriterijima, metodama monitoringa i evaluacije rada organizacija na osnovu kojih se dodjeljuju grantovi i finansiraju projekti. Pandemija je doprinijela većoj potrebi da se problem državnog budžetiranja organizacija civilnog sektora više istraži te realizuju neophodne aktivnosti radi pravilnog informiranja ali i pronalaska adekvatnih rješenja za ove izazove.

Projekat će trajati jednu godinu i bit će realizovan kroz nekoliko faza:

Istraživanje o raspodjeli budžetskih sredstava civilnog društva za 2020. godinu

Nedovoljan broj relevantnih istraživanja iz oblasti javnog budžetiranja civilnog društva u BiH, posebno u segmentu programa razvoja i poticaja za organizacije civilnog društva od strane svih nivoa vlasti pridonosi većoj nemogućnosti pravilnog informiranja i definiranja adekvatnih aktivnosti ka unapređenju položaja civilnog sektora u BiH. Neadekvatna trasparentnost, nedostatak razumijevanja i volje državnih službi za učešće u ovakvim istraživanjima, kao i nedovoljna finansijska i partnerska podrška za realizaciju studija ovog tipa su samo neki od razloga zbog kojih se rijetko mogu pronaći relevantne informacije koje su dostupne široj javnosti. S druge strane, potreba za adekvatnim mapiranjem stanja i odnosa vladinog prema nevladinom sektoru je velika, i ona znatno utječe na razvoj mnogih organizacija čija egzistencija ovisi o dodjeli sredstava iz javnog budžeta.

Primarni cilj studije je istržiti probleme koje je pandemija COVID-19 izazvala civilnom društvu u pogledu javnog finansiranja tokom 2020.godine. S tim u vezi, istražit će se zašto i u kojoj mjeri su sredstva namijenjena civilnom društvu i usvojena javnim budžetom preusmjerena na druge sektore. Istraživanje će biti provedeno na teriroriji cijele BiH uključujući sve nivoe vlasti. Također, interesna skupina studije su i svi nivoi vlasti koji su planirani budžet transparentno i u potpunosti dodijelili civilnom sektoru kako je to bilo i prvobitno planirano budžetom iz 2020. godine radi definiranja dobre prakse i komparacije s drugim nalazima istraživanja. Uz primarnu analizu, napravit će se komparacija nalaza iz 2019. godine te predstaviti usvojeni budžet za 2021. godinu. Kvantitativnom i kvalitativnom analizom, koja podrazumijeva anketiranje, fokus grupe i dubinske intervjue,  će se objediniti nalazi istraživanja u publikaciju koja će biti dizajnirana i publicirana.

Organizacija debata i okruglih stolova

Javne rasprave sa predstavnicima vlasti i civilnog društva će se realizovati u Sarajevu, Banjaluci i Mostaru. Cilj diskusija je pravilno informirati javnost o rezultatima istraživanja ali i pokušati pronaći adekvatna rješenja za izazove s kojima se civilno društvo suoačava a vezano je za transparentnost dodjele sredstava iz državnog budžeta. Javne rasprave će biti mjesto sastanka predstavnika vladinih i nevladinih sektora, kao i svih zainteresovanih građana i građanki i medija. Pres konferencije će biti upriličene za svaku javnu raspravu.

Izrada publikacije o istraživanju

Nakon prikupljenih rezultata istraživanja i njene analize, finaliziranih izvještaja i preporuka za unapređenje, kreirat će se publikacija koja podrazumijeva izradu dizajna, publiciranje i promociju. Cilj je kreirati trajni dokument koji će biti promovisan i dostupan svim nivoima vlasti, civilnom društvu i medijima, kao i ostalim akadamskim, građanskim, omladinskim i drugim skupinama društva.

(civilnodrustvo.ba)