Dijalog sa mladima u Bratuncu – u susret lokalnoj omladinskoj politici

jul 27, 2021 | Novosti

 

Opština Bratunac i Institut za razvoj mladih KULT su organizovali događaj “Dijalog sa mladima” u Bratuncu. Ovakav događaj je jedan od koraka u pripremi lokalne omladinske politike ove lokalne uprave.

Dijalog sa mladima je okupio 25 predstavnika mladih, nevladinih organizacija, institucija vlasti, ali i predstavnika privrednog sektora koji su imali priliku da identifikuju goruće probleme i potrebe iz oblasti obrazovanja, zapošljavanja, socijalne brige, kulture te aktivizma i učešća mladih u Opštini Bratunac. Pored identifikacije učesnici događaja su kreirali i set prijedloga za unaprijeđenje problema sa kojima se mladi susreću. U ovom pravcu je posebno važno raditi na jačanju međusektorske saradnje, a naročito u oblasti obrazovanja i zapošljivosti mladih. Dodatno, ukazano je na potrebu za većim prostorom  podrškom razvoju kulturnog sadržaja kao i iznalaženje prostora i mogućnosti za podršku u osnivanju omladinskih organizacija i rad sa mladima.

Diskusiju koja je vođena tokom Dijaloga potvrdili su i mladi koji su svojim učešćem na fokus grupi doprinijeli da bolje razumijemo potrebe i probleme mladih u Bratuncu. Obje aktivnosti, Dijalog sa mladima i fokus grupa, dio su procesa koji će doprinijeti izradi lokalne omladinske politike uz potpuno učešće mladih, ali i predstavnika svih drugih relevantih aktera u zajednici.

Tim Instituta je završio terensko istraživanje potreba i problema mladih, te je u izradi i prva analiza potreba i problema mladih u Bratuncu, a nakon čega će Opština Bratunac zajedno sa Institutom i koordinacionim tijelom raditi na izradi nacrta dokumenta.

Omladinska politika se donosi na nivou Republike i jedinica lokalne samouprave na period od pet godina. Na osnovu usvojene omladinske politike, Republika i jedinice lokalne samouprave donose akcioni plan provođenja omladinske politike za period od godinu dana. Akcioni plan provođenja omladinske politike donosi se u roku od 30 dana od dana usvajanja budžeta za godinu za koju se akcioni plan donosi. Omladinsku politiku i akcioni plan provođenja omladinske politike za područje jedinice lokalne samouprave donosi skupština jedinice lokalne samouprave na prijedlog nadležnog organa jedinice lokalne samouprave i komisije za mlade.

Izrada lokalne omladinske politike u Opštini Bratunac se provodi zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), a koji provodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj USAID.

(mladi.org)