Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

aug 16, 2021 | Novosti

 

Krajnji rok za prijave:20.08.2021.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Šef Odsjeka za koordinaciju politike poljoprivrede i prehrane

Na osnovu čl. 19. stav (4) i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, raspisuje

JAVNI OGLAS
za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

SEKTOR ZA POLJOPRIVREDU, PREHRANU, ŠUMARSTVO I RURALNI RAZVOJ
Odsjek za koordinaciju politike poljoprivrede i prehrane

1/01 Šef Odsjeka za koordinaciju politike poljoprivrede i prehrane 

Opis poslova i radnih zadataka: Rukovodi radom Odsjeka i odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala Odsjeka; neposredno organizuje obavljanje poslova u Odsjeku; obavlja najsloženije poslove na izradi planova, programa, zakonskih i podzakonskih akata i naloga pomoćnika ministra iz djelokruga rada Sektora i Odsjeka; raspoređuje zadatke i pruža stručnu pomoć izvršiocima pojedinačnih poslova i zadataka u Odsjeku; uz saglasnost pomoćnika ministra uspostavlja grupe za preduzimanje kompleksnih ili multidisciplinarnih zadataka; utvrđuje prijedloge poslova i zadataka za godišnji program rada Odsjeka i podnosi izvještaje o radu Odsjeka; konsoliduje i usmjerava rad izvršilaca u Odsjeku; učestvuje u izradi, vrši pregled i obavlja korekcije pripremljenih akata, materijala, informacija i drugih stručnih predmeta iz oblasti rada Odsjeka; učestvuje u radu radnih grupa u djelokruga rada Odsjeka; prati regulativu EU u oblastima iz djelokruga rada Odsjeka; prati sprovođenje zakona i drugih propisa iz djelokruga rada Odsjeka i inicira izmjene u slučaju neusklađenosti; osigurava saradnju sa drugim Odsjecima i ostvaruje saradnju sa nadležnim službama i upravama na državnom nivou za harmonizaciju sistema plaćanja, veterinarstvo, zaštitu zdravlja bilja i sigurnost hrane u djelokrugu rada Odsjeka; priprema javne kampanje i osigurava servisne informacije za javnost. Za svoj rad i rad Odsjeka odgovoran je pomoćniku ministra.

Posebni uslovi: VSS – Najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – fakultet prirodnih, tehničkih ili društvenih nauka; najmanje četiri godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; aktivno znanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik – šef unutrašnje organizacione jedinice.
Pripadajuća osnovna neto plata: 1545,99 KM.
Broj izvršilaca: jedan (1)
Mjesto rada: Sarajevo

Ostale informacije – ads.gov.ba