PISMO PODRŠKE ZA UDRUŽENJE RODITELJA DJECE SA POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU “MALA SIRENA”

jun 30, 2022 | Aktivnosti, Novosti

Mreža za izgradnju mira (Mreža), je vodeća koalicija organizacija civilnog društva koja okuplja

preko 220 članica širom Bosne i Hercegovine (BiH), i čija je web stranica www.mreza-mira.net

jedna od najbitnijih resursa za civilno društvo i jedna od 50 najčitanijih stranica u BiH.

Obraćamo Vam se vezano za saradnju Grada Zavidovići i Udruženja Mala Sirena koja se

odražava i kroz dodjelu prostorija u zgradi “Sloga” u ulici Abdulvehaba Ilhamije bb 72220

Zavidovići, Udruženje Mala Sirena dodijeljeni prostor koristi za svoje aktivnosti, prije svega

za organizaciju radionica i pružanje terapeutskih usuga za djecu i mlade sa poteškoćama u

razvoju i članove njihovih porodica.

Podrška koju Grad Zavidovići pruža Udruženju u vidu 21.500 KM godišnje je veoma pohvalna,

ali imajući u vidu potrebe djece i roditelja i vrstu i kvalitet usluga koje Udruženje pruža su

nedovoljne za pokriće svih troškova.

Udruženje trenutno okuplja i pruža podršku za 96 djece i mladih sa poteškoćama u razvoju i

članove njihovih porodica. Pri Udruženju su angažovani stručnjaci različitih profila

(defektolozi, psiholog, socijalni pedagog, odgajatelj, asistenti) koji realizuju aktivnosti sa

korisnicima. Korisnicima je na raspolaganju kompletan set savremenih stručnih usluga koje su

većinom nedostupne za ovu kategoriju djece čak i u većim gradovima BiH. Senzorna soba koja

je korisniscima Udruženja dostupna svakodnevno jedna je od 3 najbolje opremljene u državi.

Sve usluge su besplatne za korisnike. Pored djece i porodica iz Zavidovića, usluge Udruženja

koriste i porodice iz Sarajeva koje su se preselile u Zavidoviće zbog usluga Udruženja kao i

porodice iz Žepča, Maglaja i Tešnja. Razlog za njihovo uključivanje u Udruženje je taj što u

njihovim općinama ne postoje ove vrste usluga koje su od ključnog značaja za razvoj djeteta ili

su izuzetno skupe, te su im na taj način nedostupne, ali i sam način rada sa korisnicima. Svojim

radom članovi i uposlenici udruženja su pokazali da se zalaganjem i radom može postići puno

i pozicionirali su Zavidoviće kao mjesto gdje djeca sa poteškoćama u razvoju imaju najveće

mogućnosti za razvoj u BiH.

Kako bi pružili sve navedene usluge uposlenici i volonteri Udruženja koriste svaki kutak

prostorija koje su im trenutno na raspolaganju, a koje su uz pomoć donacija i projekata

renovirali, opremili i prilagodili potrebama korisnika Udruženja. Kao što ste i upoznati u zgradi

“Sloga” djelovalo je i Udruženje Malinara, čije su prostorije nakon njihovog gašenja ostale

prazne i inicijativom Gradskog vijeća jedna od prostorija je dodijeljena na korištenje Udruženju

Mala Sirena. Međutim iz Vašeg kabineta upućen je prijedlog zaključka o ukidanju zaključka o

prihvatanju inicijative kojom se prostorije dodjeljuju Udruženju Mala Sirena.

Udruženje Mala Sirena je jedna od vodećih organizacija za podršku osobama s invaliditetom u

BiH čiji rad je prepoznat od strane domaćih i međunarodnih donatora, organizacija i institucija,

kao što su USAID, Red Chairity, Latter Days SaintCharity, Federalno ministarstvo obrazovanja

i nauke, Federalno ministarstvo zdravstva, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, te

je kao takva od koristi za kompletnu lokalnu zajednicu.

Osim što pomaže roditeljima, ali i djeci “Mala sirena” lokalnoj zajednici pomaže i

zapošljavanjem stručnog osoblja, ali i kupovinom potrebnog materijala za rad udruženja.

U skladu sa navedenim, molimo Vas, da podržite inicijativu Gradskog vijeća i omogućite

korištenje dodatne prostorije Udruženju.

Kao Mreža organizacija civilnog društva koja zagovara prava nevladinog sektora kao i ljudska

prava djece i mladih apelujemo na Vas da Grad pruži podršku Udruženju.

Mreža za izgradnju mira

www.mreza-mira.net

Mala Sirena