Udruga za promoviranje društvene solidarnosti „Srce za bližnje“ zapošljava projekt koordinatoricu ili koordinatora

sep 18, 2021 | Novosti

 

Udruga „Srce za bližnje“ je nevladina i neprofitna organizacija koja je registrirana 12.01.2021. za djelovanje na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

Svojim radom nastoji poboljšati kvalitet života i zdravlja osoba u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Teži svojem cilju kroz promoviranje i organiziranje volonterskog angažmana sa ugroženim osobama u lokalnim zajednicama, te kroz pružanje materijalne, zdravstvene i psihosocijalne podrške. Praktično djelovanje temelji se na načelima međuljudske solidarnosti, dobrovoljnosti, otvorenosti i raznolikosti, participacije i stručnosti.

 📑Opis posla

Za potrebe realizacije prvog projekta novo osnovane Udruge „Promoviranje društvene solidarnosti sa starijim ljudima u potrebi“ osoba će raditi na slijedećim zadacima:

 • Vođenje projekta (planiranje i implementacija projektnih aktivnosti; upravljanje projektnim budžetima; angažiranje i rad sa projektnim saradnicima i partnerima; vođenje dokumentacije, monitoring i evaluacija aktivnosti; izvještavanje prema donatorima, partnerima, Upravnom odboru; promocija projekta u javnosti).
 • Razvoj novih projekata (rad na projektnim aplikacijama, podrška menadžmentu i ostalim članovima tima u fundraising aktivnostima).
 • Razvoj koncepta i etičkih kodeksa za podršku starijim osobama u materijalnim i socijalnim problemima.
 • Praktični savjetodavni i mentorski rad sa odraslim volonterkama/volonterima kao i sa korisnicima socijalne i humanitarne pomoći.
 • Organiziranje marketing i fundraising akcije za dobrobit starijih osoba u potrebi.
 • Izrada koncepta za javni nastup Udruge.
 • Drugi poslovi po potrebi i nalogu nadređenih.

Koordinator ili koordinatorica projekta obavljat će poslove pod vodstvom i mentorstvom izvršne Direktorice kao i u timskom radu sa vanjskim saradnicima, te sa članovima Upravnog odbora.

 ✅ Uvjeti koje kandidat ili kandidatkinja treba da ispunjava:

 • Visoka stručna sprema društvenog smjera,
 • Radno iskustvo od najmanje dvije godine na sličnim poslovima,
 • Volontersko iskustvo u radu sa osjetljivim i socijalnim kategorijama stanovništva,
 • Sposobnosti za timski rad, za motivirano i energično ulaganje,
 • Odlične usmene i pismene komunikacijske vještine, uključujući poslovno usmeno i pisano komuniciranje,
 • Sposobnosti za uspostavljanje dobrih međuljudskih odnosa sa različitim klijentima: korisnicima projekta, volonterima, predstavnicima institucija i partnerskih organizacija, donatorima i ostalim građanima i građankama,
 • Spremnost za rad na sebi i vlastitom profesionalnom usavršavanju,
 • Spremnost za fleksibilno radno vrijeme i za rad na terenu (kućne posjete korisnicima),
 • Odlične administrativne i organizacione sposobnosti sa visokim stepenom tačnosti,
 • Odlično poznavanje engleskog jezika (pismeno i usmeno) radi komunikacije sa donatorima,
 • Razvijene digitalne kompetencije (MS office paket, internet aplikacije, uređivanje web sadržaja),
 • Poželjno je posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

📆 Period zapošljavanja

Ugovor o radu na određeno vrijeme za period: 1.11.2021. do 31.10. 2022. godine, sa mogućnošću produženja Ugovora.

🚪 Lokacija

U prostorijama Samostana sv. Ante, Franjevačka 6, na terenu i/ili od kuće.

Kandidat ili kandidatkinja treba da priloži sljedeću dokumentaciju:

 • CV, u kojem je navedeno prethodno radno i volontersko iskustvo. Kontakt podaci od najmanje dvije (2) osobe koje mogu potvrditi navedeni radni i volonterski angažman.
 • Pismo motivacije.

Aplikaciju sa navedenim dokumentima dostaviti elektronskom poštom na e-mail: srcezabliznje@gmail.com najkasnije do 30.9.2021. u 16 časova.

Kandidati i kandidatkinje koji optimalno ispune navedene uvjete bit će pozvani na intervju u periodu od 11. do 18.10.2021.

(hocu.ba)